สุขสนิท อ. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการวิสัญญีจำแนกตามเทคนิคบริการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 57–64, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197374. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.