ธนบุญสมบัติ บ. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 1–10, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200101. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.