อิฐรัตน์ อ.; ดีพร้อม อ. เจตคติต่อกระบวนการพยาบาลและปัญหา อุปสรรคในการใช้ กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 23–34, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200120. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.