อึงพินิจพงศ์ ว. การประเมินความวิตกกังวลก่อนได้รับการผ่าตัดและยาระงับความรู้สึกของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 35–46, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200136. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.