มิตรปราสาท อ. การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2546. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 63–74, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/204192. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.