บูรณ์เจริญ ป. ความชุกของมะเร็งปากมดลูกในสตรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 13–20, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205160. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.