จรูญวัฒนเลาหะ ส. ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบในผู้ป่วยมะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการตรวจโดยการสวนแป้งแบเรียม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 33–41, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205240. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.