จันทร์ส่อง ส. ผู้ป่วยอีโอสิโนฟิลิกเมนิงไจติสในโรงพยาบาลศรีสะเกษระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2547 ; รายงานผู้ป่วย 2 ราย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 61–72, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205254. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.