แสงกล้า ผ. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 1, p. (4), 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205274. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.