แสงกล้า ผ. การตายของทารกปริกำเนิดในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 33–47, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/206661. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.