ทิสะเส ล. อุบัติการณ์การเกิดปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ในเด็กแรกเกิด ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 417–428, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/207629. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.