ภัทรทิวานนท์ ช. การพิมพ์ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack sticker) และสติกเกอร์ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรม microsoft excel และ microsoft word. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 117–129, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208171. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.