เชื่อมไธสง ใ. พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ในโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 201–214, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208390. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.