คันธา เ. รายงานผู้ป่วย: ภาวะจอตาผิดปกติแบบ Purtscher’s Retinopathy. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 231–238, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/209984. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.