ดีพูน ศ. ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 273–287, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/210094. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.