ไพอุปรี ด. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นภายในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 311–320, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/210314. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.