อนันต์นับ ก. ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการทำกายอุปกรณ์สำหรับรยางค์ล่าง (ขาเทียม) และความพึงพอใจของผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 301–309, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/210319. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.