พิมพ์รัตน์ เ. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 2, p. (1), 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/212603. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.