ตั้งอดุลยรัตน์ ช. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค retinopathy of prematurity ในทารกคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 37–47, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222851. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.