หวังกีรติกานต์ ส.; ชูเชิด พ. ผลการพัฒนาระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 13–23, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222875. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.