เดชะปรากรม ณ. รายงานผู้ป่วยโรคคิคูชิในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 87–93, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222966. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.