ทองเติม เ.; แก้วมา จ. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการเซิ้งสะไนประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงวัยเพศหญิง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 3, p. 333–348, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231495. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.