ใจเสน ธ.; จามชาติ ร. ผลของโปรแกรมฝึกเดินที่บ้านต่อความสามารถด้านการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 3, p. 349–357, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231532. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.