แสงวารี ม. ลักษณะผู้ป่วยที่พบสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ย้อนหลัง 10 ปี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 3, p. 399–412, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231576. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.