พิพัฒน์เยาว์กุล อ. ความคุ้มค่าของการประเมินผู้ป่วยที่สงสัยภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 3, p. 427–438, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231603. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.