มุ่งเจริญสันติกุล อ. รายงานผู้ป่วย : ภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 19–29, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/236784. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.