ฉัตรวิริยะเจริญ ว. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 15, n. 1, p. (4), 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/239692. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.