พวงคำ อ.; สุวรรณศรี ด.; จรัสใส ธ. . การศึกษากิจกรรมการพยาบาลในห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 317–326, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/240064. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.