โพธิรุกข์ ป. . ลักษณะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์". วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 1, p. 43–54, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241277. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.