แสงอริยวนิช ศ. . . ผลของการให้คำปรึกษาแบบสั้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดนนทบุรี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 1, p. 75–86, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241306. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.