ประดับทอง อ. . .; คณึงเพียร ธ. . ความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 1, p. 183–196, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241314. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.