กระจายกลาง ศ.; อินทะกนก ป. .; หอมคำ อ. .; บุญเกต น. . พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สตอรี่ไลน์ผ่านไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 269–280, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241865. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.