วงษ์ฟูเกียรติ อ. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด Subcutaneous Panniculitis-like T-cell Lymphoma: รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 523–532, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243472. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.