คณึงเพียร ธ. .; ทะเรรัมย์ จ. .; เศลวัตนะกุล ส. . ผลของกิจกรรมการระลึกถึงความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 231–242, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243599. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.