กังวานธีรวัฒน์ ส. . การวินิจฉัยภาวะเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์โดยการใช้ค่าของน้ำตาลจากการตรวจคัดกรองเบาหวานในโรงพยาบาลสกลนคร. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 327–340, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243915. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.