อื้อเศรษฐศักดิ์ ฤ. . ปัจจัยพยากรณ์ความล้มเหลวของการใช้ Streptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Segment Elevation Myocardial Infarction ที่วินิจฉัยและเริ่มใช้ยาที่โรงพยาบาลชุมชน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 373–380, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243927. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.