ยอดทอง ส. .; อุสาหะ ร. .; ภู่พัทธยากร อ. . ความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 381–391, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244105. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.