ศุกรเวทย์ศิริ พ. . ผลกระทบของสภาวะทันตสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มารับบริการทันตกรรมที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 461–470, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244277. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.