อัมไพพันธ์ เ. .; เตชะนัดตา โ. . การใช้สมุดบันทึกนมแม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ในทารกก่อนกำหนด : วิจัยทดลองแบบสุ่ม ควบคุมกลุ่มตัวอย่าง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 441–450, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244279. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.