กมลพันธ์ จ. . .; พิมพ์รัตน์ ว. . . ปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย คลินิกให้คําปรึกษากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 481–490, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244297. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.