พิมพ์รัตน์ ว. . .; กมลพันธ์ จ. . . ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลบุรีรัมย์ . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 739–748, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/247470. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.