นิยมทอง ช. . . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 595–604, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248119. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.