ดำริห์ ธ. . ผลของการใช้โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 605–617, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248120. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.