พวงคำ อ. .; พวงคำ ว. .; อังคสิทธิ์ ช. . การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องการจัดการกลุ่มโรคเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจหลังได้รับการผ่าตัดด้วยกระบวนการ 1A4C : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 709–719, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248158. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.