อาสนทอง เ. . . ความชุกของผู้ป่วยโรคต้อหินในโรงพยาบาลศรีสะเกษเนื่องในวันต้อหินโลก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 749–756, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248162. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.