เอมอิ่มอนันต์อ.; คำประเสริฐพ.; วทัญญูคุณากรน.; ชิยางคะบุตรส.; ขจรนามพ. การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, v. 36, n. 1, p. 227-237, 30 เม.ย. 2021.