เอมอิ่มอนันต์ อ. . .; คำประเสริฐ พ. . .; วทัญญูคุณากร น. . .; ชิยางคะบุตร ส. . .; ขจรนาม พ. . การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 227–237, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/249209. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.