บุษบงก์ น. สถานการณ์และลักษณะของเด็กที่มีปัญหาพูดช้าในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 55–62, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250190. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.