เปลี่ยนไธสง บ. . . .; ผิวผ่อง ร. . . .; ปลงรัมย์ ธ. . .; เงาศรี ว. . . . การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 63–76, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250194. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.