ชยางศุ ส. . การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลังได้รับยาต้านไวรัส. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 121–128, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250480. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.